Σύνδεσμοι | Χάρτης του site | Αναζήτηση | Επικοινωνία

 
Πολιτική Ηγεσία Γραφείο Ενημέρωσης και Επικοινωνίας Εθν.Συντον.Κέντρο Ελ. Συνόρων, Μεταν. & Ασύλου Υπηρ. Διαχείρ. Ευρωπαϊκών Αναπτυξιακών Προγρ. Ευρωπ. Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης & Ένταξης Ευρωπαϊκό Ταμ. Εξωτερικών Συνόρων Ευρωπαϊκό Ταμείο Επιστροφής Χρηματοδοτικός μηχανισμός ΕΟΧ Ευρωπαϊκό Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας Υλικό Αρχείου

 

Υπηρεσία Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Αναπτυξιακών Προγραμμάτων Εκτύπωση Ηλεκτρονική Διεύθυνση

1. Σύσταση Υπηρεσίας

Με το Ν. 3938/2011 (άρθρο 3), συστάθηκε στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη η αυτοτελής Υπηρεσία Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (Υ.Δ.Ε.Α.Π.), η οποία υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη και έχει ως αρμοδιότητα το χειρισμό και την αξιοποίηση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων που αφορούν χρηματοδοτούμενες επιχειρησιακές και αναπτυξιακές δράσεις του Υπουργείου και το συντονισμό των συναρμόδιων Υπηρεσιών για την υλοποίηση των δράσεων αυτών.

Με το άρθρο 9 του Ν. 4332/2015, η Υπηρεσία Διαχείρισης Ευρωπαϊκών & Αναπτυξιακών Προγραμμάτων αναλαμβάνει ως Εντεταλμένη Αρχή την άσκηση μέρους των καθηκόντων της Υπεύθυνης Αρχής στους τομείς του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας και του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, όπως αυτές εξειδικεύονται στο άρθρο 5 του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) αρίθμ. 1042/2014.

2. Διάρθρωση – Αρμοδιότητες

Βάσει του άρθρου 1 παρ. 2 του ΦΕΚ 1880 από 07-09-2015 η Υ.Δ.Ε.Α.Π. διαρθρώνεται ως εξής:

  • Τμήμα Προγραμματισμού και Αξιολόγησης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας − Τομέας Σύνορα και Θεωρήσεις
  • Τμήμα Προγραμματισμού και Αξιολόγησης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας − Τομέας Αστυνομικής Συνεργασίας
  • Τμήμα Υλοποίησης, Αναφορών, Επαληθεύσεων και Πιστοποίησης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας (Τομέας Αστυνομικής Συνεργασίας & Τομέας Σύνορα και Θεωρήσεις)»
  • Τμήμα Προγραμματισμού και Αξιολόγησης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης
  • Τμήμα Υλοποίησης, Αναφορών, Επαληθεύσεων και Πιστοποίησης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης
  • Τμήμα Συντονισμού και Υποστήριξης

3. Στελέχωση

Η Υ.Δ.Ε.Α.Π. στελεχώνεται από το αναγκαίο για τη λειτουργία της προσωπικό των Υπηρεσιών του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη (Αστυνομικούς, Λιμενικούς, Πυροσβέστες και Πολιτικούς Υπαλλήλους), που αποσπάται σε αυτή για χρονικό διάστημα μέχρι τριών ετών που μπορεί να ανανεώνεται μία φορά. Επίσης, στην ίδια Υπηρεσία μπορεί να αποσπάται και προσωπικό του Υπουργείου Εξωτερικών με κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών και Προστασίας του Πολίτη.

Ως προϊστάμενος της Υπηρεσίας τοποθετείται ανώτατος ή ανώτερος αξιωματικός της Ελληνικής Αστυνομίας.


Στοιχεία Επικοινωνίας

Οργανόγραμμα Υ.Δ.Ε.Α.Π.

Σύστημα διαχείρισης και ελέγχου

Προγραμματική Περίοδος 2014-2020

Προγραμματική Περίοδος 2007-2013


Το Υπουργείο | Δελτία Τύπου | Υλικό Αρχείου

Σύνδεσμοι | Χάρτης του site | Αναζήτηση | Επικοινωνία

Web Design & Web Development Ελληνική Εταιρεία Διαδικτύου