Σύνδεσμοι | Χάρτης του site | Αναζήτηση | Επικοινωνία

 
Πολιτική Ηγεσία Γραφείο Ενημέρωσης και Επικοινωνίας Εθν.Συντον.Κέντρο Ελ. Συνόρων, Μεταν. & Ασύλου Διάρθρωση Στατιστικά στοιχεία Υπηρ. Διαχείρ. Ευρωπαϊκών Αναπτυξιακών Προγρ. Υλικό Αρχείου

 

Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Ελέγχου Συνόρων, Μετανάστευσης και Ασύλου (Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α.) Εκτύπωση Ηλεκτρονική Διεύθυνση

Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1052/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2013, για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Συστήματος Επιτήρησης των Συνόρων (EUROSUR) και ειδικότερα, για τους σκοπούς της ανταλλαγής πληροφοριών στο πεδίο της επιτήρησης των συνόρων, στο πλαίσιο του Συστήματος Eurosur, κάθε κράτος-μέλος ορίζει, λειτουργεί και διατηρεί ένα Εθνικό Κέντρο Συντονισμού, το οποίο συντονίζει και ανταλλάσει πληροφορίες με κάθε Αρχή που έχει αρμοδιότητα για την επιτήρηση των εξωτερικών συνόρων σε εθνικό επίπεδο, καθώς και με άλλα κέντρα συντονισμού και την Frontex.

Η Χώρα μας, συμμορφούμενη προς τον ανωτέρω Κανονισμό, αποφάσισε με το Ν. 4058/2012, όπως τροποποιήθηκε και αντικαταστάθηκε με το Ν. 4249/2014 (άρθρα 101 – 103), τη σύσταση του Εθνικού Συντονιστικού Κέντρου Ελέγχου Συνόρων, Μετανάστευσης και Ασύλου (Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α.), έχοντας ως κύρια αποστολή το συντονισμό των δράσεων όλων των συναρμοδίων, σε εθνικό επίπεδο Φορέων, σε θέματα μετανάστευσης και ασύλου.

Το Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α. αποτελεί αυτοτελή Υπηρεσία, η οποία υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη και αποτελεί το «Εθνικό Κέντρο Συντονισμού» κατά την έννοια του ανωτέρω Κανονισμού, το οποίο υλοποιεί το εθνικό σύστημα επιτήρησης των συνόρων και ανταλλάσσει πληροφορίες με τα αντίστοιχα κέντρα των λοιπών κρατών – μελών και την Frontex.

Γενικός Συντονιστής του Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α., με Απόφαση της Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, έχει οριστεί ο Προϊστάμενος του Κλάδου Αλλοδαπών και Προστασίας Συνόρων του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, Υποστράτηγος Δημήτριος Μάλλιος.

Νομικό πλαίσιο λειτουργίας

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Επικοινωνία

Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Ελέγχου Συνόρων, Μετανάστευσης και Ασύλου
Π. Κανελόπουλου 4, Τ.Κ. 101 77, Αθήνα
Τηλέφωνο:(+30) 210 6928 794, (+30) 213 1520 406
Fax: +30 213 1527 566
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: el-ncc@ncc.gov.gr


Το Υπουργείο | Δελτία Τύπου | Υλικό Αρχείου

Σύνδεσμοι | Χάρτης του site | Αναζήτηση | Επικοινωνία

Web Design & Web Development Ελληνική Εταιρεία Διαδικτύου